Optihire

Polityka prywatności i RODO

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności i RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO i określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących dostępnych na Stronie.

 

Każda osoba chcąca skorzystać z Usług powinna zapoznać się i zaakceptować Politykę Prywatności.

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Strony lub kontaktujących się z Wykonawcą jest Optihire Sp. z o. o. z siedzibą w Bujnowie, Bujnów 27A, 98-270 Złoczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0001064561, NIP: 8272336468, REGON: 52670716900000,
 2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
 • pod adresem e-mail: office@optihire.pl;
 • telefonicznie pod numerem: 510 816 693;
 • listownie na adres: Bujnów 27A, 98-270 Złoczew.

 

 

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz danych osobowych podanych przez kandydatów i Zleceniodawcę w wiadomości e-mail, wiadomości wysłanej za pośrednictwem portalu, na którym zamieszczono ogłoszenie o prace, poprzez stronę internetową optihire.pl lub poprzez jakikolwiek inny sposób. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów oraz innych osób, których dane osobowe przetwarza Administrator, może dotyczyć w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, danych zbieranych przez Google Analytics oraz innych danych osobowych podanych przez kandydatów i Zleceniodawcę w celu zawarcia Umowy.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niewskazanie danych osobowych oznaczonych w Umowie i/lub Regulaminie jako obligatoryjne uniemożliwi realizację Umowy i/lub świadczenia usług rekrutacyjnych przez Wykonawcę, w szczególności świadczenie Usług. Charakter Usług świadczonych przez Wykonawcę uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.
 3. Dane osobowe kandydatów i Zamawiającego będą przetwarzane w następujących celach:

 

Cel przetwarzania Zakres danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania

 

zapewnienie dostępu do Strony adres IP art. 6 ust. 1 lit. a RODO
zawarcie i realizacja Umowy imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, siedziba firmy art. 6 ust. 1 lit. b RODO
kontakt z kandydatami, odpowiedzi na wiadomości e-mail lub wiadomości wysyłane za pośrednictwem portalu

 

adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, inne dane podane dobrowolnie w treści wiadomości e-mail lub wiadomości wysłanej za pośrednictwem portalu art. 6 ust. 1 lit. f RODO
wystawianie dokumentów księgowych imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, nazwa firmy, siedziba firmy art. 6 ust. 1 lit. c RODO
badanie ruchu na Stronie

 

adres IP, pliki Cookies art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

 1. Dane osobowe kandydatów, Zamawiającego lub innych osób będą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania prawidłowego wykonania Umowy lub przez czas wynikający z powszechnie obowiązanych przepisów prawa. Po upływie terminów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dane osobowe kandydata, Zamawiającego lub innych osób będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
 2. Wykonawca nie przekazuje danych osobowych kandydatów, Zamawiającego i innych osób do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W przypadku zamiaru przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Wykonawca poinformuje o tym, jak również zapewni, że odbiorca danych zapewnia bezpieczeństwo oraz integralność danych osobowych, zawrze z nim standardowe klauzule umowne, jak również dokona weryfikacji, czy państwo odbiorcy zapewnia przestrzeganie praw i wolności osób, których dane osobowe dotyczą.

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Wykonawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych kandydatów i innych osób podmiotom trzecim, w tym Zamawiającemu, w celu wykonywania czynności wskazanych w Umowie i/lub Regulaminie. Odbiorcami danych osobowych kandydatów i innych osób, mogą być m.in. biuro rachunkowe, dostawca hostingu dla Strony, dostawca komunikatorów, operator poczty elektronicznej, operator telefoniczny.
 2. Dane osobowe kandydatów i Zamawiającego zgromadzone przez Wykonawcę mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym lub instytucjom uprawnionym do uzyskania do nich dostępu na podstawie powszechnie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Każdy podmiot, któremu Wykonawca powierza do przetwarzania dane osobowe kandydatów i innych osób, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych, gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe kandydatów i innych osób w oparciu o umowę powierzenia może przetwarzać ich dane osobowe za pośrednictwem innego podmiotu wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Wykonawcy.
 4. Udostępnienie danych osobowych kandydatów i innych osób podmiotom nieuprawnionym na podstawie Polityki Prywatności może nastąpić wyłącznie za zgodą wyrażoną uprzednio na piśmie przez osobę, której dane osobowe dotyczą.

 

 1. PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Kandydat i Zamawiający ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z  systemu należącego do Wykonawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Wykonawca, (b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Wykonawcę na temat kandydata i innych osób, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Wykonawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (f) cofnięcia Wykonawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Wykonawcę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. INNE DANE

 

 1. Wykonawca może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje na temat kandydatów i innych osób, w tym: adres IP, z którego nadeszło zapytanie, data i czas systemowy nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez kandydata, informacje o przeglądarce kandydata, informacje o błędach. Dostęp do danych, o których mowa w zdaniach poprzedzających, mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym Strony. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Stronie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje kandydatów i nie jest danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO.
 2. Wykonawca może korzystać z narzędzi analitycznych, w szczególności Google Analytics, w ramach których ma dostęp do zanonimizowanych informacji na temat kandydatów i Zamawiającego, w tym: informacji o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta kandydat, Zamawiający i inna osoba, czasu spędzonego na stronie internetowej Wykonawcy, a także ich przedziału wiekowego, płci, przybliżonej lokalizacji oraz zainteresowań określonych na podstawie jego aktywności w sieci Internet. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są łączone z danymi, nie pozwalają na ich identyfikację i nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Wykonawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów, Zamawiającego i innych osób. W tym celu Wykonawca wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych uwzględniające ryzyka związane z procesami przetwarzania danych osobowych. W szczególności Wykonawca zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO poprzez stosowanie m.in. certyfikatów SSL. Zbiór zgromadzonych przez Wykonawcę danych osobowych kandydatów, Zamawiającego i innych osób przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze, a dane osobowe chronią także wewnętrzne procedury Wykonawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Niezależnie od powyższego, Wykonawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia kandydatów, Zamawiającego i innych osób szkodliwego oprogramowania, jak również uzyskaniem dostępu do danych, w tym danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania tego typu zagrożeń, można stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne lub chroniące jego identyfikację w sieci Internet.

 

 1. PLIKI COOKIES

 

 1. W celu prawidłowego działania Strony, Wykonawca korzysta z plików cookies (dalej: „Cookies”). Cookies są informacjami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu kandydata lub Zamawiającego, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny strony internetowej Wykonawcy lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich.
 2. Wykonawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki kandydata lub Zamawiającego, (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu kandydatów lub Zamawiającego, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości kandydata lub Zamawiającego ani zidentyfikowanie go w żaden inny sposób. Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Pliki generowanie bezpośrednio przez Wykonawcę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 5. Kandydat lub Zamawiający może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub konfigurację usługi na stronie internetowej. W szczególności kandydat lub Zamawiający może samodzielnie wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Strony. Kandydat lub Zamawiający może także samodzielnie usunąć zapisane na swoim urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.
 6. Wykonawca wykorzystuje Cookies w następujących celach: (a) utrzymywania sesji, (b) analizy i badania oglądalności, (c) czasu spędzonego na stronie internetowej, (d) częstotliwości odwiedzania strony internetowej.
 7. Wykonawca wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu tworzenia anonimowych statystyk pozwalających na optymalizowanie użyteczności strony internetowej, za pośrednictwem narzędzi analitycznych w postaci Google Analytics.
 8. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta kandydat lub Zamawiający.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 11.2023 r.

 

 

 

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTIHIRE Sp. z o. o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0001064561, zwaną dalej „OPTIHIRE” lub „Administratorem”.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się ze Specjalistą ds. ochrony danych osobowych Pauliną Banach powołanym przez Administratora pod adresem email: office@optihire.pl
 • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu świadczenia marketingu usług własnych tj. informowania Państwa o wydarzeniach związanych z działalności Administratora poprzez prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną.
 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody w przypadku zainicjowania kontaktu z Administratorem, udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub przesłania informacji marketingowych i handlowych. Przetwarzanie danych na tej podstawie odbywa się do momentu wycofania zgody;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Przetwarzanie na tej podstawie odbywa się zgodnie z wewnętrznie przyjętymi terminami ustalonymi przez Administratora, nie dłużej niż 5 lat.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, sądy oraz inne organy publiczne upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane mogą być udostępnione podmiotom z którymi Administrator zawarł Umowę Powierzenia Przetwarzania.
 2. Dane nie podlegają automatycznemu profilowaniu.
 • Przetwarzanie danych odbywa się na obszarze EOG.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo do wycofania udzielonej zgody, b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; c) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; d) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; e) prawo przenoszenia danych; f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czekamy na Ciebie

Skontaktuj się z nami już teraz, aby rozpocząć efektywną rekrutację dla Twojego biznesu.

Masz jakiekolwiek pytania? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy niezwłocznie i chętnie udzielimy wszelkich informacji, których potrzebujesz.